BS System

Katalog produktów - kanalizacja

BS SYSTEM Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

73-10 Stargard Szczeciński
ul. Usługowa 4

NIP 851 21 27 268

studnie kanalizacyjne typu BS

Studnie kanalizacyjne typu BS produkowane są z:
- wodoszczelnego [W12]
- małonasiąkliwego [poniżej 4%]
- mrozoodpornego [F-150]
betonu wysokiej jakości - klasa nie mniejsza niż C35/45 [B45]

Prefabrykaty produkowane są w średnicach:
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
oraz jako wpusty uliczne - w średnicy 450 mm

Studnie typu BS mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN do 1,0 m, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.

Podstawą produkcji studni typu BS jest norma i Aprobata Techniczna wydana przez ITB w Warszawie.

Studnie typu BS mogą pełnić funkcje:

- studni przelotowych
- studni połączeniowych
- studni kaskadowych [spadowych]
- studni ślepych [w systemach kanalizacji deszczowej]

TECHOLOGIA PRODUKCJI I WYTYCZNE STOSOWANIA

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy studni produkowane są zgodnie z Aprobatą Techniczną, która określa:

- rodzaje elementów
- wymiary
- zbrojenie konstrukcyjne elementów żelbetowych
- wymagania dotyczące zbrojenia statycznego i transportowego
- wymagania dotyczące surowców stosowanych do
  produkcji  elementów prefabrykowanych
- rodzaj połączeń elementów
- wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności
- rodzaj badań kontrolnych

 

zbiorniki DN 2000 i DN 2500

Elementy prefabrykowanych zbiorników o średnicy wewnętrznej DN 2000 mm i DN 2500 mm wykonane są z tego samego betonu, co pozostałe wyroby typu BS.

Podstawą wykonania jest norma DIN 4034 cz.2 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Znajdują one zastosowanie jako:
- obudowy separatorów ropo- i tłuszczopochodnych
- obudowy przepompowni ścieków
- piaskowniki
- odszlamiacze
- osadniki
- komory zasuw
- zbiorniki gnilne bezodpływowe
- zbiorniki do innych zastosowań
- inne komory wg projektu

ELEMENTY SKŁADOWE

- dna betonowe
- kręgi betonowe
- płyty pokrywowe żelbetowe

Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości zbiornika. Do regulacji wysokości przy zastosowaniu włazów żeliwnych fi 600mm stosuje się pierścienie dystansowe AR. Elementem przykrywającym zbiornik jest płyta pokrywowa żelbetowa.

Płyty pokrywowe są płytami przejezdnymi. Dla obciążeń pojazdami o całkowitej masie do 15t i nacisku koła 5t stosowane są płyty pokrywowe lekki, dla obciążeń pojazdami o całkowitej masie do 30t i nacisku koła 9,5t stosowane są płyty pokrywowe ciężkie.

Płyty pokrywowe przeznaczone są do osadzania typowych włazów żeliwnych r 600 mm.

Na zamówienie wykonywane są płyty bez otworów włazowych, z dwoma otworami włazowymi, dla włazów o innych średnicach, włazów prostokątnych itp.

Przeprowadzone badania statyczne określają głębokość posadowienia zbiorników:
6,0 m dla zbiorników DN 2000 mm i 5,0 m dla zbiorników DN 2500 mm.

PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY ZBIORNIKÓW

W ścianach zbiorników fabrycznie osadzane są przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla rur kanalizacyjnych o średnicach do 1,0 m, wykonanych we wszystkich dostępnych rozwiązaniach materiałowych.

Przejście kanałów przez ściany zbiorników wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.POŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZBIORNIKA

Zbiorniki mogą być dostarczone na budowę w dwóch lub trzech częściach, po uprzednim sklejeniu ich w fazie produkcyjnej.
Do połączenia ze sobą dostarczonych elementów, w celu zapewnienia szczelności połączeń, należy użyć odpowiedniej zaprawy wodoodpornej lub kleju do betonu.

WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Zbiorniki betonowe wykonane są jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem wartości podanych wyżej.
Sposób posadowienia zbiorników powinien być określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
Rodzaj i kształt wykopu oraz konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych oraz możliwości wykonawczych i uzgodnień z inwestorem.
Projektowane wykopy powinny spełniać wymogi normy PN-B-06050:1999

studzienki wpustowe

DANE OGÓLNE

Elementy studzienek sciekowych DN=450mm do wpustów ulicznych, wykonane są z tego samego betonu co studzienki kanalizacyjne typu BS.
Podstawą wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Studzienki przeznaczone są do odprowadzania wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej.

ELEMENTY SKŁADOWE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ

- dno osadnikowe
- dno odpływowe
- krążki pośrednie
- element przyłączeniowy
- pierścień wyrównawczy [redukcyjny]
- zwężka redukcyjna

Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, conajmniej 0,5m osadnika [przestrzeń między ślizgiem rury, a dnem studzienki].
Wysokość studzienki regulowana jest krążkami pośrednimi, które produkowane są w trzech wysokościach: h=195mm, 295mm, 570mm.
W elemencie przyłączeniowym lub dnie odpływowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne dla rury  DN150 lub DN200.
Zwieńczeniem studzienki jest pierścień redukcyjny lub zwężka redukcyjna, na których montuje się kratkę ściekową.

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu z wszystkich elementów należy usunąć zabrudzenia powstałe w czasie transportu i rozładunku.
Części połączeniowe należy przed montażem zwilżyć.
Do łączenia poszczególnych elementów należy użyć odpowiedniej zaprawy betonowej.

WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Betonowe studzienki do wpustów ulicznych przeznaczone są do wbudowania w sieć kanalizacyjną, stosowaną do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie jezdni lub poza nim, przy krawężnikach, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach. Miejsce posadowienia wpustu ściekowego uzależnione jest od klasy zwieńczenia.
Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Zwieńczenia wpustów ściekowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000
Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego wbudowanego w element przyłączeniowy w przypadku studzienek z osadnikiem lub w dno odpływowe w przypadku studzienek bez osadnika.

© BS System
 o firmie  ::  katalog produktów  ::  do pobrania  ::  realizacje  ::  ISO  ::  galeria  ::  kontakt