BS System

Katalog produktów - kanalizacja

BS SYSTEM Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

73-10 Stargard Szczeciński
ul. Usługowa 4

NIP 851 21 27 268

studzienki wpustowe

DANE OGÓLNE

Elementy studzienek sciekowych DN=450mm do wpustów ulicznych, wykonane są z tego samego betonu co studzienki kanalizacyjne typu BS.
Podstawą wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Studzienki przeznaczone są do odprowadzania wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej.

ELEMENTY SKŁADOWE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ

- dno osadnikowe
- dno odpływowe
- krążki pośrednie
- element przyłączeniowy
- pierścień wyrównawczy [redukcyjny]
- zwężka redukcyjna

Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, conajmniej 0,5m osadnika [przestrzeń między ślizgiem rury, a dnem studzienki].
Wysokość studzienki regulowana jest krążkami pośrednimi, które produkowane są w trzech wysokościach: h=195mm, 295mm, 570mm.
W elemencie przyłączeniowym lub dnie odpływowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne dla rury  DN150 lub DN200.
Zwieńczeniem studzienki jest pierścień redukcyjny lub zwężka redukcyjna, na których montuje się kratkę ściekową.

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu z wszystkich elementów należy usunąć zabrudzenia powstałe w czasie transportu i rozładunku.
Części połączeniowe należy przed montażem zwilżyć.
Do łączenia poszczególnych elementów należy użyć odpowiedniej zaprawy betonowej.

WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Betonowe studzienki do wpustów ulicznych przeznaczone są do wbudowania w sieć kanalizacyjną, stosowaną do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie jezdni lub poza nim, przy krawężnikach, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach. Miejsce posadowienia wpustu ściekowego uzależnione jest od klasy zwieńczenia.
Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Zwieńczenia wpustów ściekowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000
Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego wbudowanego w element przyłączeniowy w przypadku studzienek z osadnikiem lub w dno odpływowe w przypadku studzienek bez osadnika.

Wstecz
© BS System
 o firmie  ::  katalog produktów  ::  do pobrania  ::  realizacje  ::  ISO  ::  galeria  ::  kontakt