BS System

Katalog produktów - kanalizacja

BS SYSTEM Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

73-10 Stargard Szczeciński
ul. Usługowa 4

NIP 851 21 27 268

zbiorniki DN 2000 i DN 2500

Elementy prefabrykowanych zbiorników o średnicy wewnętrznej DN 2000 mm i DN 2500 mm wykonane są z tego samego betonu, co pozostałe wyroby typu BS.

Podstawą wykonania jest norma DIN 4034 cz.2 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Znajdują one zastosowanie jako:
- obudowy separatorów ropo- i tłuszczopochodnych
- obudowy przepompowni ścieków
- piaskowniki
- odszlamiacze
- osadniki
- komory zasuw
- zbiorniki gnilne bezodpływowe
- zbiorniki do innych zastosowań
- inne komory wg projektu

ELEMENTY SKŁADOWE

- dna betonowe
- kręgi betonowe
- płyty pokrywowe żelbetowe

Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości zbiornika. Do regulacji wysokości przy zastosowaniu włazów żeliwnych fi 600mm stosuje się pierścienie dystansowe AR. Elementem przykrywającym zbiornik jest płyta pokrywowa żelbetowa.

Płyty pokrywowe są płytami przejezdnymi. Dla obciążeń pojazdami o całkowitej masie do 15t i nacisku koła 5t stosowane są płyty pokrywowe lekki, dla obciążeń pojazdami o całkowitej masie do 30t i nacisku koła 9,5t stosowane są płyty pokrywowe ciężkie.

Płyty pokrywowe przeznaczone są do osadzania typowych włazów żeliwnych r 600 mm.

Na zamówienie wykonywane są płyty bez otworów włazowych, z dwoma otworami włazowymi, dla włazów o innych średnicach, włazów prostokątnych itp.

Przeprowadzone badania statyczne określają głębokość posadowienia zbiorników:
6,0 m dla zbiorników DN 2000 mm i 5,0 m dla zbiorników DN 2500 mm.

PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY ZBIORNIKÓW

W ścianach zbiorników fabrycznie osadzane są przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla rur kanalizacyjnych o średnicach do 1,0 m, wykonanych we wszystkich dostępnych rozwiązaniach materiałowych.

Przejście kanałów przez ściany zbiorników wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.POŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZBIORNIKA

Zbiorniki mogą być dostarczone na budowę w dwóch lub trzech częściach, po uprzednim sklejeniu ich w fazie produkcyjnej.
Do połączenia ze sobą dostarczonych elementów, w celu zapewnienia szczelności połączeń, należy użyć odpowiedniej zaprawy wodoodpornej lub kleju do betonu.

WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Zbiorniki betonowe wykonane są jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem wartości podanych wyżej.
Sposób posadowienia zbiorników powinien być określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
Rodzaj i kształt wykopu oraz konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych oraz możliwości wykonawczych i uzgodnień z inwestorem.
Projektowane wykopy powinny spełniać wymogi normy PN-B-06050:1999

Wstecz
© BS System
 o firmie  ::  katalog produktów  ::  do pobrania  ::  realizacje  ::  ISO  ::  galeria  ::  kontakt